EMPRESA

Garantías y condiciones

En Pregola estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos, que te ofrecemos las mejores garantías del mercado.

15 Anys de Garantia

Per elements fabricats amb fusta de pi cuperitzat CL4. La garantia cobreix la resistència al podriment i l'atac d'insectes, inclús per a fustes en contacte permanent amb la humitat o el terra. Les peces de pi cuperitzat no s'han de serrar ni perforar una vegada adquirides si han d'estar col·locades en contacte permanent amb humitat o terra. En cas de podriment de la fusta durant el període de garantia, aquesta cobreix les peces implicades. La garantia no cobreix els efectes indirectes, els possibles danys a tercers ni la mà d'obra..

10 Anys de Garantia

Per a elements fabricats amb fusta de Douglas (pi d'Oregó europeu). La garantia cobreix la resistència al podriment. La fusta de douglas pot estar sotmesa a la intempèrie però en contacte amb terra o humitat permanent, pel que s'ha de evitar l'acumulació de fullam o qualsevol altre element que impedeixi la correcta ventilació de la fusta. En cas de podriment de la fusta durant el període de garantia, aquesta cobreix les peces implicades. La garantia no cobreix els efectes indirectes, els possibles danys a tercers ni la mà d'obra.

5 Anys de Garantia

Per a tendals de lona acrílica. La garantia cobreix la resistència dels materials a la intempèrie. La garantia no cobreix els aspectes estètics com la acumulació de brutícia o floridura a la lona- el tendal Ondas instal·lat amb rodetes de diferents alçades es apte per suportar pluges i vents moderats, en cas de pluges o vents forts s'hauran de recollir. La garantia no cobreix els efectes indirectes, els possibles danys a tercers ni la mà d'obra.

2 Anys de Garantia

Per a mobiliari de jardí. La garantia no cobreix els efectes indirectes, els possibles danys a tercers ni el transport.

Condicions Generals de Venda

1 .- PREUS: Tots els preus d'aquest catàleg inclouen l'IVA. vigent i tenen validesa fins el 20.10.2019. Si en el moment de la venta algunes quotes d'IVA haguessin sofert canvis, Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) podrà adequar els preus de venda en base a dit canvi. Maderas Coll Viader, S.L. també es reserva el dreta de variar els preus per errors tipogràfics dels preus indicats en aquest catàleg. 
2.- TRANSPORT I MUNTATGE: Els preus inclosos en aquest catàleg no inclouen el transport ni el muntatge. Quan es contracti el muntatge a Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola), i s'hagi de fer aquest a àtics o llocs de difícil accés, la despesa de grua, muntacàrregues, elevadors o personal addicional, aniran a càrrec del client. 
3.- FORMES DE PAGAMENT: Vendes amb muntatge: AL COMPTAT: La venda s'entén efectiva a partir del moment en què Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) rebi la quantitat del 30% de la comanda en concepte de paga i senyal del mateix. A la entrega de la mercaderia s'abonaran els materials al transportista/muntador, deduint l'import de l'entrega a compte, mitjançant txec conformat o txec bancari nominatiu a favor de Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) (no s'acceptaran talons). En terminar el muntatge s'abonarà l'import del mateix als muntadors mitjançant txec conformat o txec bancari nominatiu a favor de Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) (no s'accepten talons), deixant així liquidat el total de l'operació. FINANÇAT A 6 MESOS SENSE INTERESSOS TARGETA PUNT OR. La venda s'entén efectiva a partir del moment en què Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) rebi la quantitat del 30% de la comanda en concepte de paga i senyal del mateix i després de l'acceptació de l'expedient per part de l'Entitat Financera, el client abonarà el total de la comanda amb la targeta Punt Or descomptant l'entrega a compte. Posteriorment es procedirà a l'entrega i muntatge de la mercaderia. Vendes sense muntatge: AL COMPTAT: la venda s'entén efectiva a partir del moment en què Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) rebi la quantitat del 30% de la comanda en concepte de paga i senyal del mateix. A la recollida dels materials a les nostres instal·lacions s'abonarà el total de l'import de la comanda deduint l'import del pagament a compte mitjançant txec conformat, txec bancari, targeta de crèdit, targeta punt or o efectiu. (no s'acceptaran talons). 
4.- CONDICIONS D'ENTREGA: TRANSPORT I MUNTATGE NO CONTRACTAT: Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) es compromet a entregar la mercaderia adquirida dintre del termini acordat a l'empresa de transports designada pel client, previ pagament de la resta de la factura. Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) no es fa responsable dels possibles desperfectes que es produeixin durant el transport. TRANSPORT I MUNTATGE CONTRACTAT: Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) entregarà la mercaderia i la muntarà a la direcció indicada pel client. El client autoritza a Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) i als seus empleats a accedir i efectuar els treballs de muntatge contractats a la direcció indicada. El client serà el responsable de posseir els permisos i/o autoritzacions municipals que siguin necessaris. La zona de treball es trobarà, a l'arribada dels nostres treballadors, lliure de runes, elements o persones que puguin pertorbar el treball dels nostres empleats. El client facilitarà una toma de corrent a 220V. i amb una potència mínima de 15A. que es trobi a menys de 15 metres del lloc on s'ha de realitzar el muntatge. El transport i el muntatge no inclouen mecanismes d'elevació (com grues, bastides, etc.) i en cas de ser necessaris el seu cost anirà a càrrec del client. Tampoc estan inclosos els transports interiors, així com la ubicació dels materials a llocs de difícil accés com terrasses, àtics, jardins de difícil accés, etc. Excepte indicació expressa del pressupost, no estan inclosos els treballs de paleta, ni els treballs de desmuntatge d'elements com tendals, tanques, reixes, enllumenat, cablejats, tubs, canals, etc. Sota cap concepte, la facturació i pagament dels materials o treballs relatius a la comanda estaran lligats a l'acceptació per part de la direcció de l'obra, o per qualsevol altre organisme. La instal·lació del nostre material a la obra implica l'acceptació de la facturació segons pressupost. Si per causes alienes a Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola), a la entrega dels materials no es pogués efectuar el muntatge d'aquests, es procedirà a la seva facturació i cobrament segons les condicions de pagament estipulades.
5.- CONDICIONS GENERALS: Els materials entregats es consideren propietat de Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) per reserva de domini, en tant que el client no hagi fet efectiu el seu import total. Per aquesta raó, en cas de falta de pagament, , Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) podrà retirar per mà dels seus propis operaris i sense cap intervenció judicial els materials afectats. En cas de litigi, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona. Les quantitats a compte que hagi satisfet el client s'entendran com a indemnització per perjudicis i demèrits produïts a l'empresa fabricant. El retràs en l'entrega en cap cas comporta indemnització al comprador pels possibles perjudicis ocasionats. En cap cas s'acceptarà cap tipus de reclamació per danys ocasionats principalment pel mal ús, utilització inadequada o mala instal·lació. A causa del transport i muntatge, i a pesar de les proteccions, poden produir-se petites ratlladures a la superfície lasurada. Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) es compromet a repassar els danys produïts amb lasur de semblant qualitat i color. En cap cas es tornarà a pintar tot el material per igualar les diferències de to o grossor produïts per aquests repassos. Els grops, així com petites clivelles de fins a 3mm d'obertura, constitueixen una característica de la fusta de Douglas (Pi d'Oregó europeu) i per tant la seva presència és normal i no susceptible de reclamació en qualsevol dels nostres productes a excepció dels Pèrgoles Rustic que podran ser de fins a 6 mm.. Maderas Coll Viader, S.L. (Pregola) se reserva la facultat de modificar, sense notificació prèvia, les característiques tècniques dels seus productes en funció dels avanços tecnològic. El color dels articles mostrats al catàleg no es poden considerar definitius a efectes de subministrament, degut al mateix material, a les condicions de llum de les fotografies, a la qualitat de l'impremta i al tractament de les estructures de fusta amb Pregola Color.
GARANTIA PREGOLA: Tots els productes Pregola estan garantits per un període de 2 anys contra tot defecte de fabricació. Els productes de fusta estan garantits, a més, per 5, 10 i 15 anys contra podriment. La duració de la garantia contra el podriment canvia en funció del tipus de fusta. Per articles fabricats amb Pi Cuperitzat la garantia és de 15 anys, pels fabricats amb Douglas la garantia és de 10 anys sempre que la fusta no estigui en contacte permanent amb la humitat o el terra i pels articles fabricats amb IPE (Lapacho) la garantia és de 10 anys. Les garanties antipodriment no cobreixen els efectes indirectes, els possibles danys a tercers, ni la mà d'obra. Les garanties cobreixen la substitució de les peces afectades pel podriment en les condicions descrites.

CONDICIONS GENERALS DE VENTA

Landings